Zakłócenia w pracy urządzeń i systemów

Zakłócenia w pracy pojedynczych urządzeń elektrycznych, a nawet całych systemów takich jak np. linie technologiczne, powodowane są najczęściej przez niekorzystne zmiany wartości napięcia i jego częstotliwości. Są one efektem zjawisk powstających zarówno w sieci zasilającej (elektroenergetycznej lub wewnątrzzakładowej), jak i w samej instalacji odbiorczej. Wspomniane zmiany parametrów zasilania mogą mieć charakter krótkotrwały (mamy wtedy do czynienia najczęściej z udarami i zapadami napięcia), jak również długotrwały (to przede wszystkim zaniki i odchylenia napięcia). Ich powodem mogą być zjawiska takie jak wyładowania atmosferyczne, przełączenia, uszkodzenia i zwarcia w systemie elektroenergetycznym, a także rozruch i wybieg silników elektrycznych, praca spawarek, prostowników czy też kondensatorów w układach kompensacji mocy biernej, w środowisku wyższych harmonicznych.

Wciąż wzrastająca liczba odbiorników powoduje coraz większe problemy zarówno z jakością energii elektrycznej jak i ciągłością jej dostaw, na które najbardziej podatne, wrażliwe są przede wszystkim różnego rodzaju urządzenia elektroniczne (w tym sprzęt IT – ang. Information Technology).

Najczęściej definiuje się 9 niekorzystnych zmian parametrów zasilania (często w literaturze pojawia się także pojęcie „wahanie napięcia”, które zwykle oznacza szybkie zmiany napięcia w zakresie ±10% jego wartości znamionowej).

Zanik napięcia – stan, z którym mamy do czynienia wtedy gdy wartość napięcia jest niższa niż 5% jego wartości znamionowej, zwykle przez czas dłuższy niż 20 milisekund, a więc przez jeden okres przebiegu sinusoidalnego. Zanik napięcia może być spowodowany zadziałaniem zabezpieczenia lub przerwą w dostawie energii elektrycznej i może doprowadzić do awarii urządzeń i systemów, a nawet zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zanik napięcia (OE)

Zapad napięcia – stan, z którym mamy do czynienia wtedy gdy wartość napięcia jest niższa niż 90% jego wartości znamionowej, zwykle przez czas dłuższy niż 10 milisekund, a więc przez pół okresu przebiegu sinusoidalnego. Zapad napięcia może być spowodowany włączeniem odbiorników energii elektrycznej o dużej mocy, takich jak np. silniki elektryczne. Może doprowadzić do wyłączenia innych urządzeń i systemów, a w konsekwencji do zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zapad napięcia (OE)

Udar napięcia – to stan, z którym mamy do czynienia wtedy gdy wartość napięcia gwałtownie wzrasta, nawet do kilku kilowolt, zwykle w czasie od 100 mikrosekund do 10 milisekund. Udar napięcia może być spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi, czy też przełączeniami w sieci elektroenergetycznej. Może doprowadzić do awarii urządzeń i systemów.

Udar napięcia (OE)

Długotrwałe obniżenie (odchylenie) napięcia – stan, z którym mamy do czynienia wtedy gdy wartość napięcia utrzymuje się stale na poziomie kilku-kilkudziesięciu procent poniżej jego wartości znamionowej. Obniżenie napięcia może być spowodowane włączeniem dużych odbiorników energii elektrycznej. Może doprowadzić do awarii urządzeń i systemów.

Długotrwałe obniżenie napięcia (OE)

Długotrwałe podwyższenie (odchylenie) napięcia – stan, z którym mamy do czynienia wtedy gdy wartość napięcia utrzymuje się stale na poziomie kilku-kilkudziesięciu procent powyżej jego wartości znamionowej. Podwyższenie napięcia może być spowodowane wyłączeniem dużych odbiorników energii elektrycznej. Może doprowadzić do wyłączenia innych urządzeń i systemów.

Długotrwałe podwyższenie napięcia (OE)

Przepięcie łączeniowe – stan, z którym mamy do czynienia wtedy gdy wartość napięcia gwałtownie wzrasta, nawet do kilku kilowolt, zwykle w czasie od 10 do 100 milisekund. Przepięcie łączeniowe może być spowodowane przełączeniami w sieci elektroenergetycznej, czy też wyładowaniami atmosferycznymi. Może doprowadzić do awarii urządzeń i systemów.

Przepięcie łączeniowe (OE)

Wahanie częstotliwości – zwiększenie lub obniżenie częstotliwości, zwykle o więcej niż 3 Hz, spowodowane niestabilną pracą źródła zasilania, najczęściej zespołu prądotwórczego. Powoduje przede wszystkim nieprawidłową pracę urządzeń i systemów.

Wahanie częstotliwości (OE)

Szum – zaburzenie częstotliwości spowodowane np. pracą spawarek, czy też prostowników. Powoduje przede wszystkim nieprawidłową pracę urządzeń i systemów.

Szum (OE)

Odkształcenie harmoniczne – deformacja przebiegu sinusoidalnego spowodowana pracą odbiorników silnie nieliniowych. Powoduje przede wszystkim nieprawidłową pracę urządzeń i systemów.

Zakłócenia w pracy urządzeń i systemów

Przyczyna zakłóceń w pracy urządzeń i systemów powinna być niezwłocznie zdiagnozowana. Zapraszamy do kontaktu.