Układy typu „strażnik mocy umownej”

Z tytułu nadwyżki pobranej mocy czynnej ponad wartość mocy umownej zadeklarowanej w umowie o sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych naliczane są dodatkowe opłaty (zwane karami umownymi). Jeśli przekroczenia występują często, należy przede wszystkim dokonać ponownej weryfikacji zapotrzebowania na moc czynną. W wielu przypadkach, kompletna zmiana zastosowanej w obiekcie technologii (np. produkcji) nie jest możliwa, a ewentualne zwiększenie mocy umownej może wiązać się z poniesieniem znacznych kosztów inwestycyjnych wynikających przede wszystkim z konieczności dostosowania przyłącza. Niejednokrotnie, optymalnym, a nawet stosunkowo niedrogim rozwiązaniem okazują się układy typu „strażnik mocy umownej”.

„Strażnik mocy umownej” służy głównie do kontroli pobieranej mocy czynnej w celu wyeliminowania możliwości przekroczenia jej dopuszczalnej wartości maksymalnej (mocy umownej). Także do monitorowania innych parametrów energii elektrycznej takich jak np.: moc bierna i moc pozorna, energia czynna i bierna, napięcia i prądy w poszczególnych fazach, współczynnik mocy, czy współczynnik zawartości harmonicznych (THD – ang. Total Harmonic Distortion). Układ może jedynie ostrzegać pracowników służb utrzymania ruchu o osiągnięciu zadanego progu obciążenia (poprzedzającego przekroczenie zadeklarowanej wartości mocy umownej) lub w sposób automatyczny sterować pracą poszczególnych urządzeń – włączać je i wyłączać – w sposób bezpośredni lub za pomocą dedykowanych aparatów znajdujących się w odpowiednich rozdzielnicach lub tablicach elektrycznych. „Strażnik mocy umownej” na podstawie odpowiednio dobranego algorytmu wyłącza zasilanie odbiorników energii elektrycznej, których działanie nie jest w danym momencie konieczne, a przede wszystkim nie spowoduje ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

„Strażnik mocy umownej” na bieżąco śledzi pobór mocy czynnej i na podstawie opracowanego profilu prognozuje średnią wartość mocy czynnej na koniec każdego cyklu rejestracji (np. 15-minutowego). Niekiedy możliwa jest współpraca z zainstalowanym w obiekcie licznikiem energii elektrycznej lub innymi układem pomiarowowym.

Schemat funkcjonalny układu typu "strażnik mocy umownej" (OE)

W celu umożliwienia prawidłowej pracy do „strażnika mocy umownej” oprócz zasilania w energię elektryczną należy doprowadzić sygnały z przekładników prądowych i obwodów napięciowych (ewentualnie istniejącego licznika energii, czy też innego układu pomiarowego). Sygnały sterujące do poszczególnych urządzeń czy też dedykowanych aparatów znajdujących się w odpowiednich rozdzielnicach elektrycznych wysyłane są zwykle za pomocą wyjść analogowych, styków bezpotencjałowych, jak również protokołów takich jak np. Modbus RTU (ang. Remote Terminal Unit) czy TCP (ang. Transmission Control Protocol). Niekiedy niezbędnym staje się doposażenie pól znajdujących się w obiekcie rozdzielnic lub tablic w odpowiednie elementy wykonawcze w liniach zasilających odbiorniki energii elektrycznej, które będą mogły zostać wyłączone zanim wartość mocy umownej zostanie przekroczona. Mogą to być: przekaźniki, styczniki, rozłączniki i wyłączniki wyposażone w napędy silnikowe. Czasem wystarczającym okaże się zainstalowanie samych napędów silnikowych.

Zastosowanie „strażnika mocy umownej” pozwala na wyeliminowanie opłat dodatkowych (kar umownych) z tytułu przekroczenia mocy umownej, a nawet na zmniejszenie jej wartości. Ponadto, układy tego typu wyposażone są zwykle w możliwość wizualizacji szeregu kontrolowanych parametrów energii elektrycznej, komunikację zdalną, synchronizację z czasem rzeczywistym, a ponadto umożliwiają współpracę z różnego rodzaju systemami budynkowymi (BMS – ang. Building Management System).

W celu potwierdzenia konieczności ograniczenia przekroczeń, a także dobrania odpowiedniego układu typu „strażnik mocy umownej” niezbędne jest wykonanie odpowiednich pomiarów i ich szczegółowa analiza. Zapraszamy do kontaktu.