Energochłonne odbiorniki

W wielu przypadkach powodem wysokich rachunków za energię elektryczną są energochłonne odbiorniki, do których należą między innymi klasyczne żarówki czy eksploatowane już od kilku lat silniki elektryczne (głównie asynchroniczne prądu przemiennego), a także zasilacze bezprzerwowe.

Znaczącym poborem energii elektrycznej w różnego rodzaju obiektach (w tym w zakładach produkcyjnych) charakteryzuje się oświetlenie – źródła światła. W celu jego ograniczenia należy stosować rozwiązania energooszczędne, ale przede wszystkim właściwie dobrane do konkretnych potrzeb i warunków pracy. W Unii Europejskiej, zatem także w Polsce, konieczność informowania o zużyciu energii (za pomocą tak zwanych „etykiet energetycznych”) między innymi źródeł światła, została uregulowana odpowiednimi przepisami (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią oraz Ustawa z dnia 14 września 2012 roku o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię [Dz.U. z 2012 roku poz. 1203]).

Energochłonne źródło światła (OE)

Etykieta źródła światła powinna zawierać informacje przede wszystkim o: klasie efektywności energetycznej, strumieniu światła (w lumenach – lm), zużyciu energii elektrycznej (w watach – W) i średniej długości życia (żywotności określonej w godzinach – h). Szczegółowe wytyczne można znaleźć w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych.

Asynchroniczne silniki prądu przemiennego zużywają ponad 50% całej energii elektrycznej konsumowanej przez przemysł. Podczas gdy sprawność (stosunek mocy użytecznej do mocy pobieranej) tego typu urządzeń uległa znaczącej poprawie na przestrzeni ostatnich kilku lat, to w większości zakładów produkcyjnych wciąż stosowane są maszyny o wysokiej energochłonności. W Unii Europejskiej, zatem także w Polsce, konieczność stosowania między innymi energooszczędnych asynchronicznych silników prądu przemiennego została uregulowana odpowiednimi przepisami (DYREKTYWA 2005/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 roku ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE oraz DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią).

Zasilacze bezprzerwowe jako źródła zasilania gwarantowanego obecne są w wielu obiektach biurowych, szpitalach, zakładach produkcyjnych i praktycznie w każdej „serwerowni”. Nierzadko wciąż eksploatowane urządzenia charakteryzują się sprawnością znacznie poniżej obecnych standardów. Wartość tego parametru, w przypadku zasilaczy bezprzerwowych, można zwiększyć poprzez odpowiednią: technologię (nowoczesne komponenty i metody sterowania), topologię (układ połączeń wewnętrznych) oraz skalowalność (optymalny dobór mocy i możliwość przyszłej rozbudowy). Zaleca się stosowanie urządzeń znajdujących się np. na Energy Technology List – liście produktów spełniających restrykcyjne wymagania w zakresie efektywności energetycznej, zarządzanej przez organizację The Carbon Trust w imieniu Departamentu Energii i Zmian Klimatu rządu Wielkiej Brytanii (ang. DECC – Department of Energy and Climate Change).

W celu obniżenia rachunków za energię elektryczną spowodowanych energochłonnymi odbiornikami energii elektrycznej należy zastanowić się np. nad zmodernizowaniem oświetlenia (zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła), wymianą asynchronicznych silników elektrycznych prądu przemiennego oraz zasilaczy bezprzerwowych (UPS) na urządzenia o wyższej sprawności. Zapraszamy do kontaktu.