Pomiary i analiza

Odbiorniki energii elektrycznej, w zależności od ich charakteru i przeznaczenia, są w różnym stopniu wrażliwe na problemy związane z jakością energii elektrycznej i ciągłością jej dostaw. W różnym też stopniu same oddziałują (pozytywnie lub negatywnie) na sieć zasilającą (elektroenergetyczną lub wewnątrzzakładową). O ile jakość energii elektrycznej ma wpływ na prawidłową pracę nawet najprostszych odbiorników, to ciągłość jej dostaw wymagana jest najczęściej przez specjalistyczne urządzenia, a nawet całe systemy, takie jak np. linie technologiczne. W wielu przypadkach ich działanie nie może zostać przerwane w zupełnie dowolnym momencie, bez ryzyka pojawienia się skutków ubocznych (zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub strat materialnych).

Najlepszym sposobem lokalizacji zaburzeń występujących w sieci zasilającej lub instalacji odbiorczej, a powodujących nieprawidłową pracę urządzeń i systemów, jest przeprowadzenie pomiarów. Polegają one na rejestracji różnych, zmieniających się w czasie wielkości związanych z zasilaniem w energię elektryczną (np. napięć, prądów, mocy) za pomocą przyrządów zwanych analizatorami (wyposażonych w szereg sond pomiarowych). Mogą trwać godzinę, dzień, tydzień, a nawet miesiąc. W następnej kolejności koniecznym jest wykonanie analizy otrzymanych wyników.

Zastosowany analizator powinien być wykonany w pełnej klasie A (spełniać wymogi normy PN-EN 61000-4-30:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii). Umożliwia to wykonywanie pomiarów parametrów oceny jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych, a także Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. nr 93/2007 poz. 623].

Idealny przebieg sinusoidalny (OE)

Pomiarów z wykorzystaniem analizatora dokonuje się w celu:

  • sprawdzenia jakości energii elektrycznej dostarczanej do obiektu z sieci elektroenergetycznej;
  • sprawdzenia i oceny stanu sieci wewnątrzzakładowej lub instalacji odbiorczej;
  • potwierdzenia konieczności kompensacji mocy biernej oraz doboru kompensatora;
  • potwierdzenia konieczności ograniczenia przekroczeń oraz doboru układu typu „strażnik mocy umownej”;
  • wyeliminowania odbiorników energochłonnych oraz zastąpienia ich energooszczędnymi;
  • lokalizacji przyczyn zakłóceń w pracy urządzeń i systemów oraz doboru odpowiednich środków zaradczych;
  • lokalizacji przyczyn braku ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz doboru odpowiednich rozwiązań.

Pomiary służące ocenie jakości energii elektrycznej dostarczanej do obiektu, przeprowadzane są na granicy pomiędzy siecią elektroenergetyczną, a siecią wewnątrzzakładową lub instalacją odbiorczą. Trwają zwykle nieprzerwanie przez siedem kolejnych dni.

Pomiar jakości energii elektrycznej dostarczanej do obiektu (OE)

Pomiary służące ocenie stanu sieci wewnątrzzakładowej lub instalacji odbiorczej, przeprowadzane są w rozdzielnicy głównej lub w poszczególnych podrozdzielnicach. W zależności od sytuacji mogą trwać od kilku godzin do nawet kilku dni.

Pomiar jakości energii elektrycznej wewnątrz obiektu (OE)

W rozdzielnicy głównej lub w poszczególnych podrozdzielnicach przeprowadza się także pomiary mające na celu potwierdzenie konieczności kompensacji mocy biernej oraz doboru kompensatora, czy też potwierdzenie konieczności ograniczenia przekroczeń oraz doboru układu typu „strażnik mocy umownej”. W zależności od sytuacji mogą trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Również w rozdzielnicy głównej lub w poszczególnych podrozdzielnicach przeprowadza się pomiary mające na celu wyeliminowanie odbiorników energochłonnych, wyeliminowanie zakłóceń w pracy urządzeń i systemów, a także doboru rozwiązań zapewniających ciągłość dostaw energii elektrycznej. W zależności od sytuacji mogą trwać od kilku godzin do nawet kilku dni.

Raport z pomiarów (które najczęściej są bezinwazyjne) powinien zawierać wykresy zarejestrowanych wielkości i opisy zarejestrowanych zdarzeń, a także uwagi i sugestie dotyczące np. stanu sieci wewnątrzzakładowej lub instalacji odbiorczej, poprawności działania kompensatora, itp.

W przypadku konieczności wykonania pomiarów za pomocą analizatora – zapraszamy do kontaktu.